YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi:                    SM-Fetisisti Ryhmä ry

Kotipaikka:                     Helsinki

Osoite:                          (puheenjohtajan kotiosoite)

Rekisterinumero:            172.231

Merkitty rekisteriin:         19.12.1997

Jäljennös annettu:          11.10.2013

 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on SM-Fetisisti Ryhmä ja kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys voi myös käyttää virallisen nimensä ohella epävirallista

lyhennettä SMFR.

 

 

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalisen tasavertaisuuden edistäminen

Suomessa.

 

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä koti- ja

ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

jäsentilaisuuksia, tapaamisia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia

juhlatilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia niihin asianomaisen luvan

hankittuaan.

 

 

3. JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen, täysi-ikäinen

henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi liitytään ilmoittamalla halukkuudesta kirjallisesti

yhdistyksen hallitukselle.

 

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi

liittyä luonnollinen täysi-ikäinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö.

Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa,

mutta ei äänioikeutta.

 

Kalenterivuoden jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi tammikuun viimeisenä päivänä (31.1.). Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu neljän (4) kuukauden
kuluessa eräpäivästä, halltus katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä.

 

Yhdistyksellä voi olla myös ainaisjäseniä. Hallitus hyväksyy ainaisjäsenet.  Ainaisjäsenen maksettua ainaisjäsenmaksun hän vapautuu siitä eteenpäin jäsenmaksun suorittamisesta.

 

Yhdistyksen kokouksessa voidaan valita kunniajäseneksi ansioitunut

yhdistyksen jäsen. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta.

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on toiminut yhdistystä

vahingoittavasti. Ennen erottamista on jäsentä varoitettava tällaisesta

toiminnasta.

 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka

ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittaa nimi,

kotipaikka ja muut tarpeelliset tiedot. Saadakseen jäsenpostia tulee

jäsenen ilmoittaa yhteystietonsa. Jäsenrekisteri on luottamuksellinen ja

jokaiseen jäsenrekisterisivuun on kirjoitettava teksti luottamuksellinen.

 

 

4. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

 

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen

jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Ainaisjäsenmaksun suuruus on kaksitoistakertainen sen hetkisestä

vuosijäsenmaksusta. Maksettuaan ainaisjäsenmaksun jäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

 

 

5. HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja sekä

vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan

valita vain yhdistyksen jäseniä.

 

Hallituksen toimikausi on yksivuotinen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut

tarpeelliset toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi

hallituksen jäsen sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Henkilövaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

 

6. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai

rahastonhoitaja. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden hallituksen

jäsenille, kullekin yksin.

 

 

7. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine

asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 

8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jokaiselle
jäsenelle sähköpostilla, kirjeellä tai tekstiviestillä ja yhdistyksen
omilla nettisivuilla.

 

 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä ja

syyskokous syys-marraskuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai

kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen

pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, ainais- ja

kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Päätökset tehdään

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen

puheenjohtajan ääni ratkaisee. Tasatulos henkilövaalissa ratkaistaan

arvalla.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen

kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin

hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10. VARSINAISET KOKOUKSET

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitellään toiminnantarkastuskertomus, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6.    valitaan a) hallituksen puheenjohtaja b) hallituksen muut jäsenet

7.    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet

8.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

 

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen

muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta

päättävän kokouksen esittämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen

edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 

Helsinki, 27.11.2012